PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 29/06/2013banghuu
29-06-2013, 12:27 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 29/06/2013

Võ Minh Lộc (Bình Phước) Tiên Hòa Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)


http://i1329.photobucket.com/albums/w550/guihinh_30062013/P1150630_zps40237b14.jpg (http://s1329.photobucket.com/user/guihinh_30062013/media/P1150630_zps40237b14.jpg.html)


Thế trận Trung Pháo đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà


FORMAT WXF
GAME Vo Minh Loc(vs)Nguyen Huy Lam
TIME 57"; 43"
RED Vo Minh Loc;;;
BLACK Nguyen Huy Lam;;;
DATE 29-06-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 H7+6 6. H8+7 R1+1
7. R2.4 H6+7 8. C5.4 E7+5
9. E7+5 C8.7 10. R4.3 R1.6
11. A6+5 R8+2 12. R9.6 C2+2
13. C8+1 H7-8 14. C8+1 P7+1
15. C8.3 R6+2 16. R3.4 H8-6
17. C3.6 C2.7 18. H3+4 H6+7
19. C4.3 C++3 20. H4-3 H7+8
21. C6+3 H8+9 22. R6+6 A6+5
23. C6.3 R8.7 24. H3+4 H9-7
25. K5.6 R7+2 26. H4+6 H3-2
27. P9+1 H2+1 28. H7+8 R7.5
29. H8+9 H7-8 30. P9+1 H8-6
31. P5+1 R5+1 32. H6-4 R5.6
33. H9+7 R6+1 34. P1+1 R6-1
35. P9+1 R6.9 36. K6.5 R9-1
37. P9+1 E3+1 38. R6.7 P5+1
39. R7.5 E1-3 40. H7-6 A5+6
41. R5.2 R9.7 42. R2.1 A4+5
43. R1.6 R7+2 44. H6+8 R7.2
45. P7+1 R2-3 }END

Hòa ván cờ tiêu chuẩn , hai kỳ thủ bước vào ván cờ nhanh mỗi bên 15 phút....

:loaloa1:loaloa1

banghuu
29-06-2013, 12:36 PM
TTTT Ván cờ nhanh 15p
Kỳ Đài Hội Quán Cờ T7 29/06/2013

Võ Minh Lộc (Bình Phước) Tiên Hòa Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)


Thế trận Đối Binh Cuộc

FORMAT WXF
GAME Vo Minh Loc(vs)Nguyen Huy Lam
TIME 21"; 11"
RED Vo Minh Loc;;;
BLACK Nguyen Huy Lam;;;
DATE 29-06-2013

START{
1. P3+1 P3+1 2. C8.7 C2.5
3. P7+1 C5+4 4. H2+3 C5-2
5. P7+1 H2+3 6. C7+5 C8+4
7. P7.6 C5+1 8. K5+1 R9+2
9. H8+9 R9.3 10. R9.8 R1+2
11. R8+3 C8-4 12. H9+7 C8.5
13. H7+5 P5+1 14. P6.5 R3+7
15. K5.4 C5+3 16. R8.4 A4+5
17. R4+1 R1.6 18. R4+3 A5+6
19. C2+2 C5.8 20. R1.2 R3-5
21. R2+4 R3.5 22. A4+5 H8+9
23. R2-1 R5.6 24. A5+4 P9+1
25. A6+5 A6-5 26. K4-1 E3+5
27. K4.5 P7+1 28. R2.3 H9+8
29. P3+1 H8+7 30. P3.4 H7-6
}END


http://i1329.photobucket.com/albums/w550/guihinh_30062013/P1150637_zps35ff2792.jpg (http://s1329.photobucket.com/user/guihinh_30062013/media/P1150637_zps35ff2792.jpg.html)
Nguyễn Huy Lam bảo vệ thành công ngôi Đài chủ...

:suphu:suphu