PDA

View Full Version : Một số trận đấu sinh hoạt CLBcotuongkhupho2
24-10-2013, 12:14 AM
Trận đấu tập luyện cờ tưởng giữa Nguyễn Thế Sơn (cờ tưởng) tiên thắng Phạm Ngọc Trầm (cờ sáng) ngày 23/10/2013


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1
3. C8.6 R1.2 4. H8+7 R2+6
5. R9.8 R2.3 6. R8+2 H8+9
7. R1.2 R9+1 8. R2+4 R9.4
9. A4+5 P9+1 10. C6+2 P3+1
11. C5.6 R4.6 12. C++2 R6+3
13. C+.7 R3.4 14. C7+3 A4+5
15. C7.9 C1.2 16. R2.6 R6.4
17. R6.9 R+.3 18. R9+2 C2+4
19. R9.8 C2.5 20. C6.5 C5-2
21. P3+1 H9+8 22. R++3 R4-4
23. R+-6 R4.1 24. R+.7 R1.4
25. R7.4 R4+7 26. H3+5 R4-1
27. R8+2 E7+5 28. H7+6 C8.9
29. H5+4 R4+2 30. H4+5 C9+4
31. H5+3 K5.4 32. K5.4 C9+3
33. E3+1 H8+9 34. C5.6 C5.4
35. H6+4 A5+4 36. H4+5 A6+5
37. R4+6 K4+1 38. R8+4