PDA

View Full Version : Re:GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2014co_ma
13-02-2014, 08:21 PM
Cập nhật danh sách tham dự giải cờ tướng tỉnh bình phước năm 2014
Danh sách KỲ THỦ
Số Họ và tên LĐ Rtg
1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) ln 0
2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) ca 0
3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) hq 0
4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) bgm 0
5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) dp 0
6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) bdo 0
7 Nguyễn PHương (Bình Long) bl 0
8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) bgm 0
9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) bda 0
10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) dp 0
11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) bdo 0
12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) ln 0
13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) bgm 0
14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) bda 0
15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) hq 0
16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) bl 0
17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) dx 0
18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) td 0
19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) ct 0
20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) bdo 0
21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) bl 0
22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) hq 0
23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) ct 0
24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) ca 0
25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) dx 0
26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) ct 0
27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) td 0
28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) ld 0
29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) dp 0
30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) dp 0
31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) ln 0
32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) ct 0
33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) ca 0
34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà dp 0
35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) ln 0
36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) hq 0
37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) ca 0
38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) ca 0
39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) bl 0
40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) bgm 0
41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) bda 0
42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) td 0
43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) dx 0
44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) bda 0
45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) dp 0
46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) td 0
47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) dx 0
48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) td 0
49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) bl 0
50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) ct 0
51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) bgm 0
52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) ln 0
53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) hq 0Bốc thăm ván 1
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
2 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
3 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
4 7 Nguyễn PHương (Bình Long) Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
5 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
6 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
7 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
8 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
9 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
10 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
11 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
12 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
13 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
14 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
15 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
16 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
17 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0
18 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
19 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 3
20 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
21 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
22 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
23 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
24 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
25 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
26 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
27 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) miễn đấu

co_ma
14-02-2014, 07:30 PM
Kết quả ván 1 bôc thăm ván 2
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
2 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 0 ½ - ½ 0 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
3 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
4 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 0 ½ - ½ 0 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
5 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 0 0 - 1 0 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
6 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
7 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
8 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
9 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 0 1 - 0 0 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
10 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 0 ½ - ½ 0 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
11 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
12 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 0 ½ - ½ 0 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
13 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
14 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
15 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
16 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
17 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
18 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
19 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
21 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
22 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 0 ½ - ½ 0 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
23 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
24 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 0 1 - 0 0 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
25 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
26 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 0 0 - 1 0 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
27 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 0 1 miễn đấu


KẾT QUẢ VÁN 2 VÀ 3


Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 1 ½ - ½ 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
2 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 0 - 1 1 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
3 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
4 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 1 0 - 1 1 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
5 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 1 1 - 0 1 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
6 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1 0 - 1 1 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
7 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 0 - 1 1 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
8 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 1 0 - 1 1 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
9 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
10 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 ½ 1 - 0 ½ Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
11 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 ½ 1 - 0 ½ Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
12 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
13 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
14 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
15 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
16 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
17 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
18 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
19 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 0 ½ - ½ 0 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 0 0 - 1 0 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
22 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
23 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
24 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
25 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
26 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 0 0 - 1 0 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
27 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 0 1 miễn đấu

VÁN 3

Bốc thăm/Kết quả
3.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
2 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
3 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 2 1 - 0 2 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
4 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
5 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1½ 1 - 0 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
6 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 0 - 1 1½ Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
7 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 1½ ½ - ½ 1½ Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
8 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 1½ ½ - ½ 1½ Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
9 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 1 0 - 1 1½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
10 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
11 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 1 0 - 1 1 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
12 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 1 1 - 0 1 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
13 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 1 1 - 0 1 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
14 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
15 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 1 1 - 0 1 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
16 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
17 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 1 ½ - ½ 1 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
18 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
19 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 1 1 - 0 ½ Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
20 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 ½ ½ - ½ ½ Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
21 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
22 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 ½ 0 - 1 ½ Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
23 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 ½ 1 - 0 ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
24 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
25 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
26 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
27 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 0 miễn đấu

Bốc thăm/Kết quả
4.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 3 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
2 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 2½ 2½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
3 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 2½ 2½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
4 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 2½ 2½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
5 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 2½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
6 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 2 2 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
7 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 2 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
8 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 2 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
9 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 2 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
10 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 2 2 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 2 2 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
12 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2 2 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
13 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 1½ 1½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 1½ 1½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
15 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 1½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
16 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1½ 1 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
17 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 1 1 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
18 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
19 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 1 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 1 1 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
21 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 1 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
22 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 1 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
23 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 1 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
24 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 ½ ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
25 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ ½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
26 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
27 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 0 miễn đấu
Kết quả ván
4.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 0 - 1 3 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
2 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 2½ ½ - ½ 2½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
3 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 2½ 0 - 1 2½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
4 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
5 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 0 - 1 2½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
6 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 2 0 - 1 2 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
7 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
8 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 2 1 - 0 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
9 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
10 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 2 0 - 1 2 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
12 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2 ½ - ½ 2 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
13 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
15 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
16 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1½ ½ - ½ 1 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
17 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 1 0 - 1 1 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
18 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 1 - 0 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
19 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
21 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 1 - 0 1 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
22 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
23 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 1 1 - 0 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
24 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
25 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
26 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
27 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 1 miễn đấu

ốc thăm/Kết quả
5.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 4 0 - 1 3½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
2 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 3½ 0 - 1 3½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
3 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 3 ½ - ½ 3 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
4 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 3 1 - 0 3 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
5 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 3 ½ - ½ 3 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
6 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 3 1 - 0 3 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
7 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 2½ 1 - 0 3 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
8 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 2½ ½ - ½ 2½ Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
9 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
10 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
11 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
12 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
13 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 2 0 - 1 2 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
14 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 2 ½ - ½ 2 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
15 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 2 0 - 1 2 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
16 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 2 0 - 1 2 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
17 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
18 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 1½ 0 - 1 2 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
19 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 1½ 0 - 1 1½ Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
20 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 1½ 1 - 0 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
21 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 1 0 - 1 1½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
22 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
23 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
24 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
25 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 1 0 - 1 1 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
26 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
27 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 1 miễn đấu

Bốc thăm/Kết quả
6.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 4½ 1 - 0 4 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
2 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 4½ 1 - 0 4 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
3 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 3½ 0 - 1 4 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
4 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 3½ ½ - ½ 3½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
5 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 3½ 1 - 0 3½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
6 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
7 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 3 0 - 1 3½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
8 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 3 ½ - ½ 3 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
9 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
10 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 3 1 - 0 3 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
12 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 1 - 0 3 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
13 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 3 ½ - ½ 2½ Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 2½ 0 - 1 2½ Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
15 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
16 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 2½ 0 - 1 2½ Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
17 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
18 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
19 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 2 1 - 0 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
20 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 2 0 - 1 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 2 ½ - ½ 2 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
22 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 1½ 0 - 1 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
23 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 1½ 1 - 0 1½ Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
24 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
25 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 1 1 - 0 1 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
26 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
27 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 1 miễn đấu

Bốc thăm/Kết quả
7.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 5½ ½ - ½ 5½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
2 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 5 1 - 0 4½ Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
3 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
4 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 4 1 - 0 4 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
5 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 4 ½ - ½ 4 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
6 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 4 ½ - ½ 4 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
7 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 4 0 - 1 4 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
8 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
9 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
10 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
11 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 3½ 1 - 0 3½ Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
12 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 3½ 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
13 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 3 1 - 0 3 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
14 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 3 1 - 0 3 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
15 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 3 1 - 0 3 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
16 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 3 0 - 1 3 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
17 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 2½ 0 - 1 2½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
18 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 2½ 0 - 1 2½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
19 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 2½ 0 - 1 2½ Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
20 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 2½ 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
22 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 2 1 - 0 2 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
23 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
24 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 1½ 1 - 0 2 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
25 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 1½ 1 - 0 1½ Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
26 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
27 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 1 miễn đấu

Bốc thăm/Kết quả
8.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 6 0 - 1 6 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
2 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 5 0 - 1 6 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
3 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 5 0 - 1 5 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
4 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 4½ 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
5 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
6 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 4½ 0 - 1 4½ Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
7 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 4½ 1 - 0 4½ Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
8 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 4½ ½ - ½ 4½ Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
9 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 4 0 - 1 4½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
10 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 4 1 - 0 4 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
11 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 4 1 - 0 4 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
12 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 3½ 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
13 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
14 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 3½ ½ - ½ 3½ Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
15 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 3½ 1 - 0 3½ Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
16 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 3½ 1 - 0 3 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
17 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
18 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
19 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
20 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 3 0 - 1 2½ Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
21 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2½ ½ - ½ 2½ Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
22 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 2½ 1 - 0 2½ Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
23 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 2½ ½ - ½ 2½ Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
24 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
25 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 2 1 - 0 2 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
26 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 1½ ½ - ½ 1 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
27 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 2 1 miễn đấu

Bốc thăm/Kết quả
9.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 7 ½ - ½ 7 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
2 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 6 0 - 1 6 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
3 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 6 1 - 0 5½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
4 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 5½ 0 - 1 5½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
5 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 5 ½ - ½ 5 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
6 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 5 0 - 1 5 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
7 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 5 0 - 1 5 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
8 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 5 1 - 0 5 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
9 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 4½ 1 - 0 5 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
10 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 4½ 1 - 0 4½ Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
11 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 4½ 1 - 0 4½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
12 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 4 0 - 1 4½ Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
13 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 4 0 - 1 4 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
14 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 4 1 - 0 4 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
15 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 4 1 - 0 4 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
16 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 4 ½ - ½ 3½ Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
17 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3½ 0 - 1 3½ Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
18 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
19 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 3 1 - 0 3 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
20 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 3 1 - 0 3 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
21 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
22 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 3 0 - 1 3 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
23 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 3 0 - 1 3 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
24 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
25 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 2 0 - 1 2 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
26 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 2 ½ - ½ 1½ Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
27 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 2½ 1 miễn đấu
Last edited by co_ma1; Hôm nay at 03:27 PM.

co_ma
17-02-2014, 01:41 PM
kết quả chung cuộc sau 3 ngày tranh tài sôi nổi
giải cá nhân
hcv vđv hoàng văn tuấn đơn vị bù đăng
hcb vđv vi văn thương đơn vị lộc ninh
hcđ vđv vũ xuân trường đơn vị bình long
giải đồng đội
hcv đội đồng phú
hcb đội lộc ninh
hcđ đội bình long

tienlien
18-02-2014, 11:29 PM
Mình ở Bù đăng miết có biết thằng nào là hoàng văn tuấn đâu ta? mình vô địch Bù đăng nè

co_ma
20-02-2014, 03:49 PM
Mình ở Bù đăng miết có biết thằng nào là hoàng văn tuấn đâu ta? mình vô địch Bù đăng nè

nếu bạn ở bù đăng muốn giao lưu với hoàng văn tuấn thi alo cho minh liên hệ ban giao lưu ..01674103322

tienlien
23-02-2014, 01:42 PM
giao luu co money k?