PDA

View Full Version : Bốn vị kỳ vuơng trong giảilọnướcthần
26-01-2016, 08:24 AM
Công lực 4 vị tiểu vương mãnh kiện rất triển vọng:Hoàng Lâm,Thanh Tân,Khánh Minh,Minh Đức ví như trúc,dừa,sen,chuối dư mộc Việt Nam.Hãy xem lại ván đấu của họ nhé:
vòng 1-8 Khánh Minh QB-Minh Đức QNĐN
1,P2-5 M8.7 2,M2.3 X9-8 3,C7.1 C7.1 4,M8.7 T3.5 5,X1.1 M2.3 6,M7.6 P2.3 7,X1-6 P8.1 8,P8-7 S4.5 9,C7.1 T5.3 10,M6.8 M3/1 11,X6.3 P2.1 12,M8/7 P8.3 13,M7.5 T3/5 14,M5.6 S5.4 15,C3.1 X8.4 16,X9-8 S6.5 17,C3.1 X8-7 18,M6/5 X7.1 19,X6.1 P8-7 20,T3.1 X7/2 21,M5/3 P2-7 22,X8.8 P7-6 23,M3.4 X7-6 24,P5-4 X6.1 25,X6-4 M7.6 26,P7-9 C3.1 30,S4.5 X3.3 31,P9-5 X3-2 32,X8-9 Tg5-6 33,P7-4 X2.4 34,X9.1 Tg6.1 35,M4.3 1-0 đen chịu thua vì đồng chiếu mà không thể Tg6-5 vướng Sĩ 5.
Bình phẩm:
vòng 1-16 Lê Văn Phương Q.TB-Nguyễn Hoàng Lâm VĐ châu Á 2003
Quang Minh Tả Sứ
1,P2-5 M8.7 2,M2.3 M2.3 3,M8.9 X9-8 4,X9.1 C3.1 5,X1-2 C1.1 6,X3.1 C.1 7,C9.1 X1.5 8,X2.4 T7.5 9,X9-6 P8-9 10,X2.5 M7/8 11,X6.7 S6.5 12,T3.1 C1.1 13,P8/2 C3.1 14,P8-9 X1-3 15,C5.1 C3-4 16,X6/5 X3.4 17,X6-2 M8.6 18,X2-8 X3-1 19,M9/7 X1-3
20,X8/2 M3.2 21,X8-9 M2.4 22,M3/5 X3-2 23,P5-4 P2-4 24,M5.6 M4.2 25,P4-8 X2-4
26,Tg5.1 X4/1 27,Tg5.1 M6.8 28,X9.2 P9.4 29,X9.2 M8.9 30,S4.5!! M9.8 31,P8/1 X4-3
32,M6/7 M2.3 33,Tg5-6 M8.7 34,S5/4 M7/6,0-1 trắng chịu thua vì 35,Tg6/1 sẽ bị đen M3/4 chiếu hết.
Bình phẩm:Phương phải cố nhiều hơn
vòng 1-8 Thanh Tân-Á Minh ĐCĐS đều T.pHCM
1,P2-5 M8.7 2,M2.3 C7.1 3,X1-2 P8.2 4,P5.5 M7.5 5,P8-5 M2.3 6,X2.5 S4.5 7,X2/1 X9.2 8,M8.7 X9-6 9,X9.8 P2-1 10,C5.1 M5.6 11,M3.5 X6.4 12,P5-1 M6.7 13,M5/7 X4-8 14,T3.5 X1-2 15,X8.9 M3/2 16,C5.1 C3.1 17,X8-2 M2.3 18,X8.3 C1.1 19,S6.5 M3/4 20,X8-9 M4.5 21,X9/1 M5.3 22,X9/1M3.5 23,X9-5 M5.3 24,T5.7 X3.1 25,T7/5 X3/1 26,P1.4 X3-1 27,C3.1 C7.1 28,X5-3,0,5-0,5 hòa
Cờ Chớp:M-T: P8-5 M8.7-M2.3 X9-8-C7.1 M2.3-M8.7 C7.1-X1-2 X1.1-P8.2 P2.2- X2.6 M7.6-M7.6(mời đổi)!!M6.4-P8-6 X8.1-P4/2 C5.1-P8-6 P8-7 – X2-3 X8.1-X8-7 X1-4-P6-5 S4.5-C7.1 P7-6- X7-6 X4.2-C7.1 X8-7-C7.1 X4.3-X4.3 P6.4-C5.1 C5.1-C7-6 C7.1-P5-8 S5/4-X6-7 P6/1-X8.6 S6.5-P8.6 Tg5-6-X7/3 S5.6-X7-1…,1-0,Tân chịu thua:yup:khicuoi:nhaynao