Mình muốn làm sách cờ dạng CBL , lúc đến chỗ có các biến thì mình lại tạo một bản ghi khác chứ không biết cách để nó ở trong cùng một bản ghi . Các huynh nào biết chỉ mình với.
Thank you