CAO CẢNG BÔI từ lần 1 đến vòng 6.

Trước khi CAO CẢNG BÔI Lần thứ 7 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại Năm 2021 diễn ra ngày 21 – 23 /4/2021. Tôi xin cung cấp cho các bạn tư liệu về CAO CẢNG BÔI từ lần 1 đến vòng 6.

TÀI LIỆU TRÊN TRANG DPXQ
CAO CẢNG BÔI (Từ lần 1 - 6)
( Hãy bấm vào mà xem)

TÊN GIẢI KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ Q QUÁN NGUỒN
CAO CẢNG BÔI Lần thứ 6 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2019
2019年高港杯第六届全国象棋青年大师赛 男子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 王天一 DPXQ
2019年高港杯第六届全国象棋青年大师赛 女子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 董毓男 DPXQ
CAO CẢNG BÔI Lần thứ 5 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2018
2018年高港杯第五届全国象棋青年大师赛 男子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 王天一 DPXQ
2018年高港杯第五届全国象棋青年大师赛 女子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 吴可欣 DPXQ
CAO CẢNG BÔI Lần thứ 4 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2017
2017年高港杯第四届全国象棋青年大师赛 男子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 王天一 DPXQ
2017年高港杯第四届全国象棋青年大师赛 女子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 吴可欣 DPXQ
CAO CẢNG BÔI Lần thứ 3 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2016
2016年高港杯第三届全国象棋青年大师赛 男子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 程鸣 DPXQ
2016年高港杯第三届全国象棋青年大师赛 女子组 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 吴可欣 DPXQ
CAO CẢNG BÔI Lần thứ 2 toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2015
2015年第二届“高港杯”象棋青年大师赛男子组
ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN TH KỲ PHỔ 王天一 01XQ
2015年第二届“高港杯”象棋青年大师赛女子组
ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN TH KỲ PHỔ 左文静 01XQ
CAO CẢNG BÔI Lần đầu toàn quốc tượng kỳ thanh niên đại sư trại ăm 2014
2014年首届“高港杯”象棋青年大师名手赛 ĐỐI TRẬN ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ 王天一 DPXQ