Trận 1: Lại Việt Trường vs Nguyễn Anh Quân

Trận 2: Nguyễn Phi Liêm vs Lê Kim Loan

Trận 3: Lại Việt Trường + Lê Kim Loan vs Nguyễn Anh Quân + Nguyễn Phi Liêm

Trận 4: Nguyễn Anh Quân + Nguyễn Phi Liêm vs Lại Việt Trường + Lê Kim Loan