Thế cờ vốn có tên nhưng lâu ngày người viết quên mất rồi, chỉ biết nó nằm trong tập Vi kì -nhị thập bát nan đề (cờ vây-28 đề khó)
như FLASH (load hơi chậm vì nhiều quân cờ quá) - trắng đi trước, đầu tiên đi ở A, ăn 1 quân đen, nhưng lập tức tự làm cho cả đám trắng ở góc trái bên dưới ở vào tình trạng chỉ có 1 khí, đen liền đi ở chỗ quân vừa bị ăn, và ăn gọn đám trắng (như thế chính là nước cờ trắng đầu tiên đã đi tìm chết-chi tiết trong truyện