Cờ 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' hay cờ Tam Dân sử dụng các con số từ 1 đến 9 làm quân cờ. Các con số từ 1 đến 9 có một mối liên hệ đặc biệt qua phép tính trừ: 6 – 1 = 7 – 2 = 8 – 3 = 9 – 4 = 5. Từ đó, các con số từ 1 đến 9 được chia thành ba nhóm: nhóm các số lẻ (1, 3, 7, 9), nhóm các số chẵn (2, 4, 6, 8) và nhóm có mỗi số 5. Các quân cờ ĐL1, ĐL3, ĐL7, ĐL9 ứng với nhóm các số lẻ (1, 3, 7, 9) được bắt đầu bằng con số 1 đại diện cho "Dân tộc độc lập", vì hai chữ "Độc lập" luôn được đặt ở hàng đầu như điều kiện tiên quyết tối cần thiết để đảm bảo mọi tự do, hạnh phúc thực sự có cho bất cứ dân tộc, dân quyền hay dân sinh nào. Các quân cờ TD2, TD4, TD6, TD8 ứng với nhóm các số chẵn (2, 4, 6, 8) được bắt đầu bằng con số 2 đại diện cho "Dân quyền tự do", cũng như hai chữ "Tự do" đứng sau hai chữ "Độc lập". Quân cờ HP5 ứng với con số 5 đại diện cho "Dân sinh hạnh phúc". Các phép tính (6 – 1 = 5), (7 – 2 = 5), (8 – 3 = 5), (9 – 4 = 5) nói lên rằng "Độc lập" không tách biệt với "Tự do", "Hạnh phúc" mà phải gắn liền một cách hữu cơ và biện chứng với nhau như những điều kiện và mục tiêu tối thượng.

Trong cờ Tam Dân, khi ba quân cờ (ĐL1, TD6, HP5) hoặc (ĐL3, TD8, HP5) hoặc (ĐL7, TD2, HP5) hoặc (ĐL9, TD4, HP5) hợp thành là lúc thế cờ 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' hình thành, tức là có thái bình, thịnh vượng. Ngược lại, sẽ là loạn lạc, chiến tranh. Cờ Tam Dân có hai phiên bản là phiên bản Thiên và phiên bản Địa. Phiên bản Địa mô tả một thế giới chỉ có hòa bình, các bên áp dụng "diễn biến hòa bình" để đối xử với nhau. Ngược lại, phiên bản Thiên mô tả một thế giới vừa có chiến tranh vừa có hòa bình.

Phần mềm chơi cờ Tam Dân trên máy tính có thể được tải tại https://drive.google.com/file/d/1Ey2...vXNSyznHb/view
Mật khẩu giải nén: HaLac
Sau khi giải nén sẽ xuất hiện một thư mục CoHaLac cùng hai tệp 'vcredist_x86_2012.exe' và 'vcredist_x86_2013.exe'. Trước tiên, cần kích đúp lần lượt vào hai tệp kia để cài đặt các gói hỗ trợ phần mềm cho Windows của Microsoft. Sau đó, vào thư mục CoHaLac và kích đúp vào tệp 'CoHaLac.exe' hoặc 'CoTamDan.exe' để khởi động chương trình chơi cờ. Phiên bản Địa ứng với tệp 'CoTamDan.exe' và phiên bản Thiên ứng với tệp 'CoHaLac.exe'.