CÁC VÁN ĐẦU CỦA LẠI LÝ HUYNH TỪ VÒNG 13 - 16

VÒNG 13 HàngChâu Lại Lý Huynh 2 - 0 Ma Nghị Kinh Ký

第1局 0 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 Ma Nghị Kinh Ký CCVÒNG 13 Hàng Châu Lại Lý Huynh 1 - 3 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 14

第1局 0 Hàng Châu Lại Lý Huynh 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải CC第2局 0 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 2 - 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu


VÒNG 15 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Uông Dương Hà Nam 24

第1局 0 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Uông Dương Hà Nam [B]CCB]VÒNG 16 Giang Tô Vương Hạo 3 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu 20

第1局 0 Giang Tô Vương Hạo 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu CC第2局 0 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Vương Hạo Giang Tô


CÁC VÁN ĐẦU CỦA NGUYỄN THÀNH BẢO TỪ VÒNG 13 - 16

VÒNG 13 Hạ Môn Miêu Lợi Minh 0 - 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN

第1局 0 Hạ Môn Miêu Lợi Minh 0 - 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN CCVÒNG 14 Chiết Giang DT Tôn Hân Hạo 0 - 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN 10

第1局 0 Chiết Giang DT Tôn Hân Hạo 0 - 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN CCVÒNG 15 Thâm Quyến Tào Nham Lỗi 2 - 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN 12

第1局 0 Thâm Quyến Tào Nham Lỗi 2 - 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN CCVÒNG 16 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 0 - 2 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 18

第1局 0 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 0 - 2 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên CC