TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /13/04/2013

Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Nguyễn Minh Nhật Quang thất thủ không lấy nổi ngôi Đài chủ của Kim Cương Hòa Thượng....