TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 18/05/2013

Trần Anh Tuấn (Gò Vấp) Tiên Bại Nguyễn Hữu Hùng (Đài Chủ)


Thế trận Đối Binh Cuộc
// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Nguyễn Hữu Hùng liên tiếp đả bại 2 cao thủ Gò Vấp bảo vệ ngôi Đài chủ...
Khán giả vừa theo dõi ván công Đài vừa tham gia giải cờ thế tại Hội Quán Cờ.