Trận đấu tập luyện cờ tưởng giữa Nguyễn Thế Sơn (cờ tưởng) tiên thắng Phạm Ngọc Trầm (cờ sáng) ngày 23/10/2013// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red