Nguyễn Văn Thuận 2-0 Lại Việt Trường :

( Tiên nhân chỉ lộ đối khởi mã )