Chung kết cá nhân giải đồng đội chủ nhiệm các clb 2020 :
Vũ Huy Tuân (HLO) VS Hứa Quang Việt ( HLO)Tranh giải ba tư :
Nguyễn Văn Long ( KAN) vs Nguyễn Văn Minh ( KBN)